Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane občerstvenia a obedu. Parkovanie je možné v priestoroch Ústavu vzdelávania. Prosím, potvrdte svoju účasť prostredníctvom mailovej adresy marketing@intelsofteast.sk . Na seminári Vám budú predstavené prínosy a samotné riešenie na platforme informačného systému Helios Green. Seminára sa zúčastní aj spoločnosť KODYS SLOVENSKO, ktorej zástupca odprezentuje hlavné prínosy, ktoré im riešenie Helios Green Servis prinieslo a prináša.


Október 2011 Spustenie časti eGovernmentu e-Samosprávy informačného systému LCS Noris/Helios Green "Zverejňovanie povinných dokumentov" pre Mesto Košice do ostrej prevádzky. Viac na http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Dokumenty.aspx


September 2011
Implementácia systému Helios Green vo všetkých šiestich spoločnostiach skupiny Right Power Sk - dodávateľa elektrickej energie a plynu na Slovensku a v Českej republike.


September 2011
Implementácia časti eGovernmentu e-Samosprávy informačného systému LCS Noris/Helios Green "Zverejňovanie povinných dokumentov" pre Mesto Košice.


Košický magistrát zastrešil všetky kľúčové agendy do moderného komplexného informačného systému od Asseco Solutions | 22. 11. 2010 Október sa v Košickom magistráte niesol v duchu úspešne ukončenej implementácie informačného systému LCS Noris/Helios Green od spoločnosti Asseco Solutions, a.s. a jej implementačného partnera Intelsoft EAST, spol. s r.o.. Systém splnil všetky požiadavky mesta na funkcionalitu, cenu a zároveň ponúkol najkvalitnejší základ pre ďalší rozvoj informačného systému mesta. Na konci roka 2007 Mesto Košice ukončilo výberové konanie na nový informačný systém mesta. Hlavnými dôvodmi tejto zmeny bola zmena legislatívy v oblasti metodiky účtovania od 1.1.2008, ktorá si vyžadovala podrobnejšie a hlbšie sledovanie dát vstupujúcich do účtovníctva. Verejnú súťaž vyhralo združenie spoločností INTELSOFT EAST, spol. s r.o. a Asseco Solutions, a.s. (pôvodne LCS Slovensko, s.r.o.) s informačným systémom LCS Noris/Helios Green. Po krátkej dobe analýz požiadaviek na nový informačný systém došlo k zásadnej dohode v riadiacej implementačnej skupine vzhľadom na požadovaný čas nasadenia, a to nasadenie informačného systému agilnou formou implementácie (niekde je používaná aj metóda tzv. „veľkého tresku“). V rámci tejto metódy sú skrátené všetky možné etapy implementácie, od analytickej a procesnej časti, cez testovanie, dokumentáciu a školenia, až po samotnú ostrú prevádzku. Využitie tejto metódy pri implementácii v oblasti samosprávy bolo použité prvý krát v rozsahu veľkosti takéhoto projektu. V prvej etape po troch mesiacoch implementácie od podpísania zmluvy už pracovalo v systéme viac ako 80 užívateľov. To všetko vrátane potrebných školení a importov množstva údajov spätne od začiatku účtovného obdobia. Tento spôsob implementácie bol možný len na základe dôvery medzi zmluvnými stranami a súčasne znalosťou problematiky dodávateľa a vysokého pracovného nasadenia pracovných skupín tak na strane mesta ako aj na strane dodávateľa. „Nový informačný systém zefektívnil prácu útvarov mesta. Jeho zavedením sa zefektívnila práca, zjednotili dáta, odstránili duplicity a za posledné dva roky sa podarilo zastrešiť všetky kľúčové agendy magistrátu a ďalších organizačných zložiek Mesta Košice (Mestská polícia, školstvo atď.) v rámci komplexného informačného systému. Implementácia prebiehala v dvoch etapách, v prvej etape boli prevažne ekonomické moduly, v druhej etape boli moduly dane, poplatky a majetok“, hovorí Ing. Richard Dlhý – zástupca riaditeľa magistrátu mesta a vedúci ekonomického oddelenia. „Počas procesu implementácie sme koncom roka 2008 stáli aj pred ďalším kľúčovým medzníkom a tým bola zmena štátnej meny na EUR. Aj napriek týmto skutočnostiam sa podarilo zabezpečiť kľúčové agendy a rovnako aj minimálne obmedzenie poskytovania služieb občanom v Kancelárii prvého kontaktu“. Systém LCS Noris/Helios Green obsahuje aj možnosť úprav a prispôsobení na úrovni správcov systému, tak aby bolo možné zabezpečiť rôznorodé požiadavky užívateľov na kontroly a rôzne výstupy zo systému. „V systéme je možné správcovsky definovať aj kontrolné mechanizmy nedovoľujúce vykonať činnosť, ktorá by narušila homogénne prostredie a konzistentnosť dát. Taktiež nám ponúkol možnosti využívania rôznych technologických noviniek a jeho vývoj stále napreduje. K dnešku je v informačnom systéme mesta takmer 14 miliónov dokladov: platobných poukazov, faktúr, kmeňových kariet majetku, skladu, účtovných a daňových dokladov, ako aj ďalších dokumentov“, hovorí Ing. Gabriela Hajduková – vedúca odd. infraštruktúry. Mesto Košice je dnes vďaka implementácii tohto informačného systému pripravené na postupné zapojenie ďalších agend podľa vlastných potrieb a priorít. Má pripravený stabilný základ pre nasadenie a implementáciu nových modulov v oblasti e-Govermentu prostredníctvom projektu Elektronizácie služieb krajského mesta Košice z programu OPIS, alebo s využitím vlastných kapitálových výdavkov mesta podľa strednodobého plánu. Veľkým prínosom z hľadiska ďalšieho rozvoja a vývoja systému mesta sú už v súčasnosti implementované moduly systému vyvíjané na platforme .NET, čo je jedna z najmodernejších platforiem v súčasnej dobe a rovnako podporovaná platforma pre e-Goverment riešenia. Spoločnosti Asseco Solutions, a.s. a INTELSOFT EAST, s.r.o. ako autori riešenia informačného systému sú presvedčení, že z technologického a funkčného hľadiska ide o najmodernejší informačný systém pre samosprávu na Slovensku, ktorý už v jadre systému je pripravený na poskytovanie elektronických služieb mesta a služieb e-Govermentu. Informačný systém LCS Noris/Helios Green je nasadený v dvoch najväčších mestách SR a to v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach, má v sebe obsiahnutú najširšiu problematiku a rozsah rôznych neštandardných funkcií samosprávy a to mu dáva priestor na implementáciu aj v iných menších mestách bez obmedzenia akejkoľvek funkcionality. INTELSOFT EAST, spol. s r.o. Spoločnosť INTELSOFT EAST spol. s r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1998. (prvotne pod spoločným názvom INTELSOFT). Je autorizovaným obchodným, implementačným a vývojovým partnerom spoločnosti Asseco Solutions, s.r.o. pre produkty Helios Orange a Helios Green, a autorizovaným obchodným, implementačným a vývojovým partnerom spoločnosti INTELSOFT, s.r.o. pre produkt LCS Noris. Aktivity spoločnosti INTELSOFT EAST spol. s r.o. dokumentuje spektrum ponúkaných služieb od prvotných obchodných aktivít, návrhov technologických softvérových riešení, spracovania a poradenstva v daňovej a ekonomickej oblasti, konzultačných, implementačných a vývojových aktivít až po následné poskytovanie odbornej systémovej podpory zákazníkom. Od roku 2004 sa aktívne zaoberá problematikou samosprávy v informačných systémoch. Bližšie informácie môžete získať na www.intelsofteast.sk. Asseco Solutions Asseco Solutions, a.s., rovnako ako spoločnosti DATALOCK a LCS, ktorých spojením v roku 2009 vzniklo, je producentom podnikových informačných systémov. Obe spoločnosti sa v priebehu 20 rokov svojej existencie stali lídrami medzi dodávateľmi podnikových aplikácií na slovenskom a českom trhu. Asseco Solutions je preto v súčasnej dobe jedným z najsilnejších subjektov v tejto oblasti na trhu strednej Európy. Zaoberá sa nielen vývojom, ale tiež implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre firmy všetkých veľkostí v najrôznejších oblastiach podnikania. Podnikové informačné systémy z jeho produkcie – Datalock a Helios – pokrývajú najširšie spektrum potrieb podnikov. Všetky systémy sú doplnené širokou ponukou služieb a partnerských programov. Okrem základných modulov a funkcionalít tiež poskytujú špecializované riešenie pre jednotlivé oblasti podnikania, tzv. „brandžové riešenia“. Obaja predchodcovia Asseco Solutions boli certifikovaní na systém kvality ISO 9001:2000, Datalock v roku 2004 a LCS v roku 2006. Obe spoločnosti sa v roku 2007 stali členmi nadnárodnej ICT skupiny ASSECO Group. V súčasnosti v celom Asseco Solutions pracuje viac ako 500 osôb. Obrat za rok 2009 dosiahol takmer 27 mil. eur. Bližšie informácie môžete získať na www.AssecoSolutions.eu.
Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac